קדש לי כל בכור. סדר הנחת תפילין

מה הבהמה הנפלים פוטרים בו הבכורה, אף האדם הנפלים פוטרים בו את הבכורה בכור בהמה טהורה בזמן הבית היה בכור בהמה טהורה עולה לקרבן, והבשר נאכל לכהן בירושלם
אם לא רצה לפדותו הורגו בגרזן מאחוריו, שנאמר ואם לא תפדה וערפתו ספר המצוות להרמב"ם עשה פ"א ועשה פ"ב

אם קורא אני את הפרט ולא את הכלל שומע אני כל שהוא זכר, בין שהוא פותח רחם ובין שאינו פותח רחם יהיה בכור תלמוד לומר קדש לי כל בכור עד שיהא זכר ופותח רחם.

19
קדש לי כל בכור
יצחק מהו אומר אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק שם יז
פרשת בא
וחייבים לתת אותו בכור לכהנים, ויקריבו חלבו ודמו על המזבח
קדש לי כל בכור
והלא כבר נאמר ולבנון אין די בער ישעיה מ הא מה תלמוד לומר ובער עליה הכהן, שתקבל שכר
מה ההבדל בין שתי תשובותיהם? למנהג אשכנז יברך בלחש: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין הטובה זו ירושלים שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון שם ג
וּלְמַעַן יִהְיוּ מֻתָּרִים בָּזֶה הִצְרַכְתִּים פִּדְיון, כְּמִשְׁפַּט כָּל הֶקְדֵּשׁ הַיּוצֵא לַחֻלִּין, כְּאָמְרו "וְכל בְּכור אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה" וע"ע בהעמ"ד לנצי"ב עה"פ כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם, שמפרש סיפא דקרא על הבכור, היינו אף שנפדה ויצא מקדושתו, מ"מ לא יראו פני ריקם ונשאר בו רושם הקדושה ויאמר משה אל העם וגו' אין לי אלא שמזכירים יציאת מצרים בימים, בלילות מנין- שנאמר למען תזכור את יום צאתך וגו', ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, כדברי בן זומא

הסבר, למה לא יפרש מצוות פדיון הבכור באדם בפרשתנו אלא יפרשה בפרשת קרח? וְהָיָה כִי יְבִיאֲךָ יְהוָה אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה.

30
פרשת בא
אמרו לו כלל זה דרש, אתם נצבים היום כלכם טפכם נשיכם דברים כט וכי טף היה יודע להבין בין טוב לרע, אלא ליתן שכר למביאיהם, לרבות שכר עושי רצונו
קדש לי כל בכור
אי כי שיש בדבריו סברא שלא טעם, שאם אינם קדושים בזמן הזה מדוע אמרה תורה לפדותם גם בזמן הזה, לפדותם ממה? והוא פלא גדול שבכור שלא פדוהו ייאסר לעבודת הדיוט בזמן הזה
קטגוריה:שמות יג ב
אמר להם איזה דבר חדש יתר על זה, הריני כבן שבעים שנה ולא זכיתי לדבר זה בלתי היום, אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן עזריה יצא מחלציך אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכה
ועל דרך הפשט פסוק ב' "קדש לי כל בכור" — כל הנמצאים בישראל היום, כי בעבור שפדאם ממוות בהכותו בארץ מצרים, ציוה שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל אשר יצווה בהם ועניין המצווה בבהמה טהורה כן, שמצווה על הבעלים להקדישו ולומר: "הרי זה קודש"
מה בכור אדם נותנו לכהן בכל מקום שירצה, אף בכור בהמה נותנו לכהן בכל מקום שירצה ש"ע אה"ע חו"מ סי' רע"ח

מסיימים על ידי יצירת אות ש' על היד.

9
פרשת בא
היכן מציינו בתורה סדר כתובים מעין זה, שעל פיו מפרש שד"ל את היחס בין שתי הפרשיות א'-ד', י"א-י"ז
פרשת בא
מצות קדש לי כל בכור באדם