نايل هوران. ون دايركشن

The early live of mine malik ,between the family and music• Emma Clayton 5 October 2010 Zayn malik with one direction the albums and the single•
Lee, Esther 4 August 2015 Maggie Doherty 26 March 2012

Mabey, Meghan 24 April 2012.

25
زين مالك
Kari Huus 18 June 2012
ون دايركشن
Emily Hewett 29 December 2011
زين مالك

.

23
ون دايركشن
ون دايركشن
ون دايركشن

.

17
زين مالك
زين مالك
ون دايركشن