מודול העברית. מודול האלסטיות

P, Strength of Materials, 3rd edition, Krieger Publishing Company, 1976
, Elastic and inelastic stress analysis, Prentice-Hall, 1991,• Goodier Theory of Elasticity, 3rd edition, International Student Edition, McGraw-Hill 1970 McGraw-Hill Encyclopedia of Engineering, Sybil P

.

23
îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מודול האלסטיות

.

9
מודול האלסטיות
îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí