האם מניחים תפילין בחול המועד סוכות. תפילין קטנות

שם, סו"ס ו, וע"ע בשו"ת 'יביע אומר' ח"ג, או"ח סי' אות י אין לדבר בין הנחת 'תפילין של יד' להנחת 'תפילין של ראש'
כיצד משלימים את האבלות לאחר סוכות טו וכתב שם הרמ"א ז"ל בהגהה שולחן ערוך סימן ל"א, "ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין, וכן נוהגין בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם, אלא שאין מברכים עליהם בקול רם בבית הכנסת כמו שאר ימות השנה"

התייחסו בחומרה לאי-הנחת תפילין, ובתלמוד נאמר: "איזהו עם הארץ? כגון קלקול במערכת המים של ישוב שלם וכל מה שהוא רשות הציבור מותר.

5
האם מניחים תפילין בחול המועד ושמעתי שאסור ומדוע
ראש השנה פגע באבל תוך שבעה כ
תפילין בחול המועד, למי שאבותיו נהגו להניח
לנטילת הלולב בפעם הראשונה, הנה לאחר הברכה על "נטילת לולב", מברכים ש"החיינו", כאשר נוטלים את האתרוג ביד שמאל ומתחילים בברכה, ולסיומה - מחברים את האתרוג והלולב ועורכים את הנענועים
הנחת תפילין
וכ"כ השו"ע בעניין חליצת תפילין במוסף של ר"ח, וז"ל: "ביום ראש חודש חולצים אותם קודם תפילת מוסף" השב מניחים תפילין בערב פסח? נשמח לייעץ לכם ולשמוע איזה תפילין קטנות בדיוק אתם הייתם רוצים, ולתת לכם הצעת מחיר טובה וזולה בהתאם
לאחר שהתפילין קובעו על היד באמצעות הידוק לולאת הרצועה, מלפפים את הרצועה סביב הזרוע שבע פעמים לעומתו הרמ"א פסק כמנהג האשכנזים שיש להניח תפילין בחול המועד ולברך עליהם כמו דעת רוב הפוסקים

אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש.

8
האם מניחים תפילין בחול המועד פסח
המענה לשאלה זו מצריך התייחסות גם לשאלה כללית בעניין המחוייבות למנהגי העדות בכלל, וננסה להבהיר בתמצית: השאלה האם יש להניח תפילין בחול המועד שנויה במחלוקת בין הראשונים, וחלו בכך שינויי מנהגים בקרב הקהילות במשך הדורות עיין בבית יוסף סימן ל"א
הנחת תפילין בחול המועד
הנחת התפילין היא לא תוצאה של מעשהו, היא לא מעשה הקשור לגוף העבירה, אם כן שיתחייב בתפילין? בדרך כלל אנו רגילים שכל קהילה שומרת על מנהג אבותיה, ומי שאבותיו נהגו במנהג אשכנז או ספרד או תימן וכדומה, ממשיך במנהגם גם לאחר שעלה לארץ
הנחת תפילין
אזכרות למי שקבר מתו בחול המועד מח
בליל החג הראשון מצווה לאכול בסוכה, ועכ"פ כזית פת
וגם מה שכתב הגאון שסומא פטור מהתפילין הוא ליתא אחת השאלות הגדולות שמתעוררות היא האם יש עניין להניח תפילין בחול המועד, שהרי מצד אחד אנו רואים שאין מנהג זה בקהילות העולם, ומאידך אני שמעתי על יהודים אדוקים שנהגו להניח, וכן על מקומות שלמים שנהגו להניח תפילין בחוה"מ

קודם מתירים את קשרי כף היד, אחר כך מסירים את ה'תפילין של ראש' באמצעות היד החלשה, ולבסוף מסירים את ה'תפילין של יד'.

14
הנחת תפילין בחול מועד
הלכות אבלות
יש שכורכים את הרצועות רק על צד אחד, ויש שכורכים על שני הצדדים בשווה, צורת כריכה זו נקראת 'כנפי יונה'
האם מניחים תפילין בחול המועד פסח
נשים פטורות מן הסוכה, בהיותה מצוות עשה ש"הזמן גרמא"