לשכת רואי חשבון. כללי האתיקה המקצועית של לשכת בישראל

לשכת רואי חשבון שמחה להציג בפניכם את ימי העיון הדיגיטליים בתקופת משבר הקורונה: מוזמנים לצפות! חובת הסודיות נסוגה אם הסכים הלקוח לוותר על חובת הסודיות או אם חייב רו"ח בגילוי על פי דין מתוקף צו בית משפט, מכח חוק העונשין, פקודת מס הכנסה, מע"מ , חוק ניירות ערך, חוק ההגבלים העסקיים ובמתן עדות במשטרה או שהגילוי דרוש לצורך מילוי תפקידו המשכנו לערוך את הדיווח לשנת 2017 והגענו לרווח של 90,000 ש"ח מקריפטו
לפי המכתב, מיכאל היה צריך להגיש את הדיווח החל משנת 2017 פעולות טיוב אלה אפשרו להגיע לתוצאה יותר הגיונית וחסכו עשרות אלפי שקלים בתשלום המס

לעניין שירותים נלווים, רו"ח ינהג באותו אופן ובאותה מידה ובתנאים שטבע העיסוק הספציפי מחייב.

הודעות ועדכונים
דיברנו על התיק שלו, יעצתי איך להתקדם והוא נעלם
איריס שטרק
המפר את כללי האתיקה, יאשם בעבירה על התקנון
ימי עיון דיגיטליים
כלל 13 — שכר רו"ח לא יקבע לפי תוצאות השרות שנתן, כלומר אין לקשור בין תוצאות הביקורת לבין שכר הטרחה
כלל 3 — רואה חשבון ייתן שרותו בהקפדה על הגינות, ללא משוא פנים, לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לכללים, לתקנים ולנהלים המקובלים במקצוע אלי בחור נבון, השתמש במערכת לחישבו רווח הון אוטומטי בגרסה החינמית וערך דוח למס הכנסה לבד
כלל 11 — רואה חשבון לא ישדל אדם להיות לקוחו כלל 9 — רו"ח לא ירשה למי שאינו רו"ח, אף לא לפקידיו, לחתום בשמו על מסמכים הטעונים חתימת רואה חשבון

מרצה באקדמיה בנושאי ואחריות דירקטורים, בתחומי ופרשנית כלכלית בתוכניות טלוויזיה.

23
כללי האתיקה המקצועית של לשכת בישראל
כן עוסק הכלל בכבוד ואדיבות שבה על רו"ח לנהוג כלפי עמיתיו והלשכה
מיסוי ביטקוין
תוצאה: במקום תשלום מס של 750 ש"ח נוצר נכס מס לקיזוז עתידי בסך 3,750 ש"ח אלעד השקיע לראשונה בביטקיון כבר בשנת 2013 והגיע אלי עם תוצאות החישוב של רווח הון מחברה ידועה
BENEFIT לשכת רואי חשבון בישראל
ברוכים הבאים לאתר ההטבות של מחזיקי כרטיס Benefit
חברה בוועדות ציבוריות לרבות ועדות מינויים ב, ועדה לבחינת תנאי גמלאות של נושאי משרה שיפוטית וגמול בתקופת צינון יום אחד התקשר אלי להתייעץ ובסוף השיחה הצעתי לו לערוך בדיקה לדיווח שעשה
כלל 4 — רואה חשבון יימנע מכל מעשה או מחדל העשויים לפגוע באי תלותו במבוקר או ממצב של ניגוד עניינים בין עיסוקו כרואה חשבון לבין עיסוקו בעיסוק אחר כלל 10 —איסור עיסוק של מי שרישיונו בוטל ע"פ החלטת מועצת רואי חשבון לפי סעיף 12 לחוק רו"ח, ולא יעסיק רו"ח בראיית חשבון אדם בתקופה שתוקף רישיונו הופסק

חבר אינו רשאי לפרסם פרסומת בדרך של פרסום ברשות הרבים או באמצעי תקשורת אלקטרוניים, ואולם רשאי הוא לקבוע שלט כניסה בגודל ובנוסח המקובלים במקצוע.

30
מיסוי ביטקוין
כלל 17 — פרסום: רו"ח רשאי לפרסם מידע עובדתי הנוגע בניסיונו המקצועי בראיית חשבון, ניסיון והתמחות בעיסוקים נלווים, תארים אקדמיים שרכש, כשרות לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל ,שנות ותק, פירוט השותפים הקיימים או אלו שפרשו או נפטרו ומען ודרכי התקשרות
BENEFIT לשכת רואי חשבון בישראל
כיהנה כסגנית נשיא לשכת רואי חשבון משנת 1997 , כיו"ר ועדת הקשר למגזר המלכ"רים בלשכת רואי חשבון וכן כדירקטורית במספר חברות במשק בהן וקרן הפנסיה של
ימי עיון דיגיטליים
יוער כי מותר לתת שירות מקצועי למוסד ציבורי כל עוד ההפרש בין השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שירות לבין התמורה בפועל בגינו, אינו עולה על סכום שיכול להיחשב כתרומה סבירה למוסד כזה