יופיי פיננסים. יופיי פיננסים

המערכת תאפשר לבית העסק לבצע עם לקוחותיו עסקאות בתשלומים למעט עסקאות בכרטיס תייר סליקת אשראי במיידי Upay משנה את חוקי הסליקה עם פתרון שבאמת עובד בשבילכם
לא יועברו אל בית העסק כספים בגין עסקאות שתבוצענה בתקופת הביניים אלא רק לאחר שתאושר בקשתו והסכם בין הצדדים ייכנס לתוקף

המידע ישמש את החברה, ויימסר במידת הצורך לחברות האשראי ולגורמי אכיפה וציות על פי דין.

סליקת אשראי באינטרנט
בית העסק אינו רשאי להעביר או להמחות או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי תנאי שימוש אלה
תקנון
מספר אישור שאינו ברור או שאינו זהה למספר הרשום אצל החברה יהווה ראיה קבילה לכך שאישור כזה לא ניתן; ג בית העסק לא קיים הוראות הנוגעות לאופן ביצוע עסקה, כולן או חלקן, ובכלל זה ביצוע עסקה במסמך חסר וביצוע עסקה ללא אישור כנדרש על פי תנאי שימוש אלה; ד הלקוח רשאי על פי דין לבטל את העסקה עם בית העסק לרבות במקרים של עסקה במסמך חסר ועסקת אינטרנט, ונמסרה לחברה הודעה על ביטול העסקה; ה עסקה שהתבצעה באמצעות כרטיס חכם ולא הוקלד הקוד הסודי הנדרש לשם ביצוע העסקה; ו בכל מקרה בו הפר בית העסק איזה מהתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה או שהתברר כי איזה מהצהרותיו בהסכם ובמסמכיו הנלווים אינה נכונה או שפעל בניגוד אליה
סליקת אשראי באינטרנט
כללי יסוד בביצוע עסקאות 18
שירותי החברה יינתנו לבית עסק העומד גם, אך לא רק בתנאים הבאים: 9 ככל שהונפק ללקוח שובר, לא יבוצע כל שינוי בשובר לאחר חתימת הלקוח עליו, או בכרטיס חכם בביצוע עסקה בנקודת מכירה התומכת בכך — לאחר הקלדת הקוד הסודי על ידי הלקוח
החברה תהיה רשאית לעכב העברת כספים לבית העסק, בכל עת, ומבלי שלבית העסק תהיה כל טענה בעניין זה, אם יתברר לה כי אין בידיה מידע מלא לשביעות רצונה בקשר עם חשבון הבנק בשום אופן לא יתפרש שירות זה כאילו החברה היא מעניקת האשראי ללקוח בית העסק

בית העסק מצהיר שידוע לו שאי-עמידה ולו זמנית בדרישות ובנהלי אבטחת המידע האמורים ובתקן EMV עלולה לגרום לחברה נזקים, וכן לגרום להטלת קנסות או הוצאות על החברה על ידי חברות האשראי.

17
יופיי פיננסים
פירוט זה נעשה, בין היתר, כדי לסייע ולאפשר לבית העסק לעמוד בדרישות הגילוי הנאות כדין כלפי הלקוח בקשר עם האשראי שהוא מעניק לו, ככל שהן חלות עליו, אך זאת כשירות בלבד ומבלי שהדבר פוטר את בית העסק מלוודא עמידה בהוראות כל דין, ובית העסק מצהיר כי אינו מסתמך על כך
סליקת אשראי באינטרנט
הצדדים מקנים סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט במחוזות תל אביב וירושלים בלבד
תקנון
זיכוי חשבון הבנק בגין עסקאות בכרטיס תייר יתבצע 30 ימים לאחר תום החודש בו בוצעה העסקה 'שוטף + 30'
אז מי אמר שסליקת אשראי צריכה להיות מסובכת, ארוכה ויקרה? מצטרפים היום ללא עלויות התקנה, ללא עלות חודשית וללא התחייבות, לא חייבת לא שילמת - פשוט! החברה תהיה רשאית להתנות העברת כספים לבית העסק בהמצאת המידע החברה תשלם לבית העסק את סכום העסקאות שבוצעו על ידיו בניכוי המגיע לה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של בית העסק או בדרך אחרת שיסכימו עליה הצדדים, במועד שיוסכם עליו בין הצדדים אלא אם אינו יום עסקים או אם מדובר ביום שישי או בערב חג, שאז יתבצע הזיכוי ביום העסקים שלאחריו
הוא אינו מבצע עסקאות עבור אחרים, אינו מרכז חיובים וזיכויים של בתי עסק אחרים ואינו מאגד כהגדרתו בכל דין, בין אם בכח ובין אם בפועל עבור שירותיה ישלם בית העסק לחברה עמלות, ועבור העמדת אשראי לבית העסק בגין הקדמת תשלומים כמפורט להלן , ככל שיועמד, ישלם בית העסק לחברה ריבית, בתנאים שיסוכמו בין הצדדים

מורידים את האפליקציה, מתחברים ומתחילים לסלוק מיד, ללא התחייבות וללא דמי שירות, לא סלקת לא שילמת.

25
סליקת אשראי באינטרנט
מהיום אתם יכולים למכור את השרותים או המוצרים שלכם באינטרנט מבלי לבנות חנות און ליין יקרה, את עמוד המכירה ניתן לשלב באתר העסק ולאפשר ללקוחותיכם לרכוש ולשלם דרך האינטרט, אופן התשלום מאובטח ומופקת חשבונית עבור כל עסקה
סליקת אשראי באינטרנט
בוחרים את סוג העסקה, מגדרים כמה תשלומים ועל חשבון מי, בוחרים איש קשר, מזינים פרטי אשראי של הלקוח ו
תקנון
בהתאם לכך החברה איננה ולא תהיה צד למחלוקת בין בית העסק והלקוח, ולא תשא באחריות כלפי הלקוח בקשר לעסקה