מה מברכים על טורטיה. מה מברכים על טורטיה?

מי יפספס דבר כזה פעם דיבר מהר"ם שפירא מלובלין על מעלת ברכת המזון והקריא מה שכתוב בהלכה ב-"באר היטב" או"ח הלכות ברכת המזון, סימן קפ"ה , אות א' מצאתי למה אין אות פ"א סופית ף בברכת המזון , לפי שכל מי שברך ברכת המזון בכוונה אין שולט בו לא חרון אף ולא שצף ומזונותיו מצויין לו ברווח ובכבוד כל ימיו" אחרי סקירה נרחבת באינטרנט גיליתי שאין טורטיה הנעשית בטיגון בשמן
אז מה כן מברכים על הטורטייה? ובשל כך, אין ברכתן "שהכל" שתי סברות יש שמחמתן יש לדון אם הטורטיה היא פת הבאה בכיסנין: ראשית, מצד המילוי — הטורטיה נאכלת בדרך כלל עם מילוי

על כן יש לומר שהיא פת הבאה בכיסנין לפירוש הטור ודעימיה, והיא הדעה הראשונה שהביא השולחן ערוך שם בסעיף ז.

26
מה מברכים על טורטיה? בבקשה אל תגיד לי המוציא חחח
הטורטיות התעשיתיות חיטה וגם תירס מתחילות את חייהן בתור גוש בצק, שנחתך לעיגולים שטוחים, שמוכנסים על ידי מסועים לתוך "מנהרה" של תנורים ומשם יוצאים על ידי אותם מסועים ישר לאריזה
מה מברכים על טורטייה?
כשהבצק מוכן, מרדדים אותו לצורת עיגול שטוח ואופים אותו על גבי פלטה המונחת על האש בדומה לשאג' שאופים עליו לאפה
אי×
אחד המוצרים המחודשים היא הטורטייה
אולם, הטורטיה אינה מטוגנת בשמן עמוק, אלא רק בשמן דק כדי שלא תישרף, ועל כך אומר המשנ"ב שם סקס"ח , שזה לא נקרא טיגון אלא אפיה, ומצד זה, אין לברך עליה מזונות הילכך על כרחך לומר דלאו במידי דמיקרי לחם תליא מילתא אלא לא קבעו חכמים לברך המוציא ושלש ברכות אפילו בכזית אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו דהיינו עיסה שנילושה במים לבד בלי שום תערובת אבל כל שיש בה שום תערובת ממי פירות או מתבלין כיון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודתן עליו לא חייבוהו לברך המוציא ושלש ברכות אלא אם כן אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו מבואר מדבריו, שגדר לחם החייב בברכת המוציא אינו רק גדר לחם המהותי, אלא צריך שיתכוונו לקבוע סעודה עליו
עם זאת, הפוסקים מציינים שפת הבאה בכיסנין מחמת המילוי, היינו ששמו בה את המילוי קודם שנאפתה וכיוון שהטורטיה אינה עומדת באף אחת מההגדרות, נמצא שיש לדון אותה כלחם, ולברך עליה המוציא וברהמ"ז

ענה לו יוסף ליעקב בני הם אשר נתן לי א-לוהים " בזה" בזכות שלוש הברכות של ברכת המזון שהיית מקפיד לברך איתם.

7
מה מברכים על טורטיה? בבקשה אל תגיד לי המוציא חחח
ונימוקו: תדע דהא עיסה שנילושה במי פירות תנן חלה פ"ב מ"ב דחייבת בחלה ואפילו הכי אינו מברך עליה המוציא כל שלא קבע עליה
מה מברכים על טורטיה?
יהי רצון שבנוסף למעדנים הגשמיים המרובים שאנו זוכים להם, נזכה בקרוב ממש גם למעדנים רוחניים של חידוש הנבואה בישראל ולראות את בית ה' עומד על תילו
ברכה על טורטיה
השאלה מה מברכים על טורטיה? לדעתנו, מאחר שהטורטייה עשויה אך ורק מקמח וממים והיא נאפת ולא מטוגנת, ודאי שיש להחשיבה כלחם ולברך עליה "המוציא" וברכת המזון
בין הפוסקים אין הכרעה ברורה וחד משמעית בדבר להבהרה — הטורטיה עשויה בדרך של בלילה עבה
עניין זה לא נתברר כל צרכו, ולמרות שהתעניינתי, לא הגעתי למסקנות ברורות בשאלה אם משתמשים בטורטיה בעיקר לאכילה לתענוג או כמרכז האכילה ממש הטורטייה היא מאפה בצורת לאפה הממולאת במגוון רחב של ירקות מוקפצים, בבשר טחון ובעוד תוספות שונות ומגוונות

אבל המגן אברהם סקמ"ד כותב שפשטידה הממולאת בבשר מברכים עליה המוציא, משום שאין זה פת הבאה בכיסנין, שהרי היא ממולאת בדברים שאוכלים אותם בעיקר הסעודה, וכן היא הכרעת המשנ"ב סקצ"ד.

21
אי×
ויש אין סוף סיפורים על הצלה ניסית לה זכו אנשים בזכות שקבלו על עצמם להקפיד לברך ברכה זו כראוי לסיכום: אם היה אדם יודע את הזכות העצומה שיש לו בעולם הזה לברך את ה', היה רוקד ומתעלף משמחה , רק לאחר שאדם עוזב את העוה"ז ויוצא מגופו הוא מבין את הזכות העצומה שהייתה לו להלל ולשבח את ה' ונלקחה ממנו ברגע שיצאה נשמתו לכן כל זמן שאנחנו עוד חיים וקיימים בעוה"ז עלינו לנצל כל רגע להוסיף ברכות ולאסוף מצוות , כי ע"י הברכות על המאכלים אנו בוראים מלאכים לא לחינם מלאך הוא אותיות מאכל נ
ברכה על טורטיה
ב-בונה ירושלים , ז-זן את הכל , ה-הארץ על הארץ ועל המזון כי ידעתי אבי שברכת המזון מסוגלת להשפיע על האדם "בני חיי ומזוני" מכאן נלמד כולנו להשתדל בה
מה מברכים על טורטיה?
שיקול זה אינו רק שיקול כדי להפוך לחם לפת הבאה בכסנין, אלא גם להפך