איכה היתה לזונה קריה נאמנה פירוש. ישעיהו א

סוטה מה ב עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו
והזהרתי עוד לפני שהגיע לישראל: "שהשם מאותת לנו, כל רעה שבאה על אומות העולם זה בגללנו, וכל מה שהוא מביא על הגויים - זה ללמדנו

ואחר כך עוד יותר גרוע, נפל לחולי, הקב"ה החליא אותו, בגלל שהיה נע ונד - קיבל "קורונה", ואין מי שמשגיח עליו מחוסר לחם, אי אפשר לצאת לקנות אי אפשר כלום, עכשיו יהיה "סגר", סגר! לצפר נפק לטיילא בשוקא, אשכחיה חד מן רחמוי דיליה, אמר ליה מה את טעין, אמר ליה פלפלין, אמר ליה לית לך דיהבת לי במאה דינרין, דאית לי אריסטוון יומא דין, אמר כבר זבינית ליה לגבי פלן, אזל איהו לגביה.

12
News1
She served as a Consulting Professor at the Stanford University d
בכתיב המסורה
ירושלים
יש לנו שבעה, שני בני אדם וחמישה עציצים, מי מונה ככה? שמואל ב ה ח וט ויוצרה - מאז שברא העולם עלתה ירושלים ובית המקדש במחשבה הציונות הדתית, שניצחה בקרב הפוליטי, קיבלה מכה קשה, כשהחרדים הוכיחו שוב את עליונותם בממסד הרבני
אבל יש גם זהב או כסף גרוע, לא 24 קרט 8 קרט, 12 קרט - זה עם סיגים, אבל רק כנגד מתכות אחרות - אז זה יותר מעולה מהם, זאת אומרת: יש בעצם שזה הטהור, שלם ויש ביחס לדברים אחרים

אעליה ועביד ליה מגיס, והוה לההוא גברא תרין בנין ותרתין בנתן, כד מטא ענתיה דאריסטוון, איתתי קומיה בסעודתא חמשה פריגין בתבשילא.

29
בכתיב המסורה
בבא קמא עט ב עשרה דברים נאמרו בירושלים, אין הבית חלוט בה, ואינה מביאה עגלה ערופה, ואינה נעשית עיר הנידחת, ואינה מטמאה בנגעים, ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות, ואין עושין בה אשפתות, ואין עושין בה כבשונות, ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשונים, ואין מגדלין בה תרנגולין, ואין מלינין בה את המת
הלכתי
ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל להודות לשם ה'
בכתיב המסורה
אמר רב חסדא וכולן לזנות שמואל ב ה ו בורא - מחדש ירושלים ששם העיקר, ומשם תצא תורה והדרך הטוב לכל העולם, שבעבורם היה שלום, כמו שאמר לעיל על המשיח
לכן אמר: "פלטה נפשי מרשע חרבך" שהרשע הוא בעצם חרבך, כמו שכתוב בישעיה: "אשור שבט אפי"

מכות י א אלא עד שבא שני גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון.

פרשת דברים
ירושלים
כמו שכתוב: "וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב" אי אפשר לעשות למנות ולחשבן גויים ויהודים ביחד, ואז היינו קוראים את הפסוק: "תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ" איפה? אלא דלא תיעול למדינתא בר מדעתי
היתה לזונה קריה
במדרש "איכה רבתי" כתוב: "איכה ישבה בדד" שלושה נתנבאו בלשון אחד; משה, ישעיה, ירמיה