ממלאת או ממלא. מה עושים כשועד

הנחיה זו אינה מתקיימת במקרה ובו מדובר בשר המופקד על מספר תיקים במקביל, ואשר זכאי לקול אחד בלבד בהצבעות הממשלה, בהתאם לעיקרון כי קול ההצבעה ניתן לאדם ולא למשרד לפי סעיף 24 ג לחוק, תקופת מילוי מקומו של שר שחדל לכהן לא תעלה על שלושה חודשים, הנמנים ממועד הנבצרות או סיום התפקיד
ראו להלן על גישה זו במשרות שלטוניות בישראל דבר זה מתבצע באמצעות קבלת החלטה מתאימה באסיפת בעלי הדירות

עם זאת, רשאי ראש הממשלה, על דעת עצמו, לפטר את ממלא המקום הנוכחי מתפקידו כשר ואז זה יחדל גם לכהן כממלא מקום.

28
2.17 מורים ממלאי מקום
אך כאשר מדובר בטענות שהולכות ומצטברות, עד כדי שבעלי הדירות בבית המשותף מעוניינים להחליף את הועד, ניתן לכנס אסיפת דיירים על מנת לקדם מהלך שכזה
ממלא מקום שר
בכל מקרה לא יאושר תשלום לממלאי מקום בבתי ספר שחרגו מתקן השעות עד שתתקבל הודעה על הגדלת המכסות המאושרות ממנהל המחוז
» סובב כל עלמין וממלא כל
מורים שלא ימלאו שאלון זה לא יקבלו שכרם
בסיום תקופת מילוי המקום, יש צורך למנות שר במשרה קבועה תפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, חל כל עוד הממשלה מכהנת ועל כן ממלא מקום ראש הממשלה מחליף את ראש הממשלה רק בהיעדרות זמנית
ב נבצר מנשיא בית המשפט העליון ומהמשנה לנשיא למלא את תפקידיהם, יכהן כממלא מקום הנשיא הוותיק שב , ומבין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם אדון גנץ, שיש לו יכולת לשלוט במה יעלה לממשלה מתוקף הממשלה הפריטטית"

כממלא מקום ראש הממשלה של , נטל את סמכויותיו של שרון אוטומטית מכוח החוק, ב-4 בינואר 2006, לאחר שזה האחרון הוכרז כ"נבצר זמנית", אך עמד בראש ממשלה שהייתה ממילא ממשלת מעבר ו-83 יום לפני שהתקיימו ב-28 במרץ.

23
‪דרושים ממלא מקום
ממלא מקום שר לפי סעיף 24 ב אם שר חדל מלכהן בתפקידו או ש ממנו זמנית למלאו, ימלא את התפקיד במקומו ראש הממשלה או שר אחר שייקבע על ידי הממשלה
מה עושים כשועד
השר לביטחון פנים אמיר אוחנה רצה להביא אותם לאישור הממשלה תוך פרק הזמן המינימלי שקבוע — 48 שעות, שישי בצהריים
ממלא מקום שר
וחסד עילאה או רב חסד המאיר ומתפשט מבחינת אין סוף ברוך הוא בלי גבול ומידה