ערב פסח שחל בשבת. ערב פסח שחל בשבת: כיצד יש לנהוג בהכנות לחג ובסעודות השבת?

הודות לפעילותו הבלתי פוסקת בתחום ההלכה הוא נעשה לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתנועה, שאף זכה לכבוד מצדם של חוקרים אורתודוקסיים ברכת מאורי האש יברכו על נרות יו"ט הדלוקים או על נר נשמה
Lubavitcher Shulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman of Lyadi 444, paragraph 1 נמצא שמותר לאכול חמץ עד סוף שעה רביעית של היום

שו"ת תרומת-הדשן ח"א קכ"ו, וכן דעת האגור בסי' תשע"א בשם אביו, הובאו דבריו בבית-יוסף סי' ת"ע לדעת אחד מרבותיו של "תרומת הדשן", ניתן להוכיח מהירושלמי שאין צורך להתענות השנה כלל.

ערב פסח
מסיבה זו ביאר הצל"ח פסחים סו
הלכות ערב פסח שחל בשבת...
יש, שבמהלך השבת יאכלו "מצות עשירות", יש שישכימו להתפלל כך שיאכלו לסיים את אכילת החמץ לפני השעה 09:00 בבוקר
דיני ערב פסח שחל בשבת
את עריכת השולחן ויתר ההכנות יש לעשות לאחר צאת השבת
מי שלא בדק את החמץ ביום חמישי - בודקו בברכה ביום ששי בבוקר שכן רק על בדיקה שלאחר הפסח אין מברכים - עיין שו"ע סי' תל"ה
סוף זמן ביעור חמץ בשעה 11:41, ולרוצים להחמיר עד 11:29 להביא המחזור בשבת לבית הכנסת, ראה בשערי תשובה סימן תרצג סק"ב, מה שכתב לענין מגילה, והשווה לכאן

אין שולחים בו משלוח מנות, ויש הנוהגים לשלוח מנות גם בשבת לשכנו הקרוב לו פר"ח, מור וקציעה וכן מצדד בציץ הקדש ח"ב סי' נ'.

27
ערב פסח שחל בשבת
מכך שהירושלמי לא פשט את הספק כפי שהסברנו, הוכיח רבו של "תרומת הדשן" שאין מתענים תענית בכורות כאשר ערב פסח חל בשבת
הלכות ערב פסח שחל בשבת...
לקטנים שעלולים לפזר פירורים, עדיף לתת מצה
ערב פסח שחל בשבת
In order to observe the Sabbath properly, one must make the Hamotzi blessing and recite the Grace after the Meal at the Friday night supper and Saturday lunch